Elevens utveckling

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Där kan du som förälder ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling.

Kontaktböcker

Hur det dagliga arbetet fungerar kan ni läsa i era barns och ungdomars kontaktböcker. Vi arbetar med både digitala och analoga kontaktböcker.

Skriftliga omdömen

Varje elev får varje termin skriftliga omdömen. Omdömet visar på elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämnesområde.

Dokumentation

I Unikum planeras/dokumenteras elevens arbete i förhållande till kursplanens mål och kommuniceras med er vårdnadshavare. I samband med utvecklingssamtalet skrivs en Individuell utvecklingsplan (IUP) för grundsärskolans elever och en Individuell studieplan (ISP) för gymnasiesärskolans elever. Planerna ska sammanfatta vad skolan ska arbeta med så att varje elev utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. IUP:n och ISP:n ska även innehålla överenskommelser mellan lärare och vårdnadshavare.

Länk till Unikum