Fritidshem

På skolan finns fritidshem för elever 6-13 år och tillsyn för ungdomar över 13 år. Det är er LSS-handläggare som beslutar om tillsyn.

Fritids/tillsyn kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt och ska väcka nyfikenhet och lust inför en aktiv fritid.

Fritidspedagogik – verksamhetens kärna

 • undervisningen ska syfta till att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda meningsfull fritid
 • verksamheten ska förena god omsorg och pedagogisk verksamhet och anpassas utifrån varje elevs behov och dagsform
 • planeringen ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter
 • elevernas delaktighet och inflytande är viktiga ledord vid planering av olika aktiviteter
 • eleverna ska få delta i sociala och meningsfulla sammanhang

Betydelsefulla och viktiga inslag i verksamheten:

 • lek
 • rörelse
 • kommunikation
 • estetiska processer
 • samlärande
 • ituationsstyrt lärande
 • grupporienterat