search error_outline

Om skolan

Rönnbäcksskolan erbjuder grundsärskola med inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program. Vi har samma nationella läroplaner som grundskolan, gymnasieskolan och fritidshemmet men med egna kursplaner. Eleverna läser enligt kursplanerna för ämnesområden.

Skolan har en anpassad miljö för dig som behöver en strukturerad och tydliggörande pedagogik. Vi erbjuder en lugn miljö med små grupper och stort vuxenstöd.

Hos oss utvecklar eleverna kompetenser för det vuxna livet. Det livslånga lärandet innebär att vi ser eleven hela vägen från grundsärskolan – fritids/tillsyn – gymnasiesärskolan – vidare till det vuxna livet. Syftet med undervisningen på vår skola är att varje elev utifrån sina förutsättningar och tidigare erfarenheter ska få möjlighet att upptäcka och utforska omvärlden. Undervisningen inom de olika ämnesområdena syftar till att stärka elevernas självkänsla och öka tilltron till den egna förmågan.

Grundsärskola inriktning träningsskola

Grundsärskolan inriktning träningsskola ger eleven förutsättningar att upptäcka och utveckla förmågor för att hantera sin tillvaro inom de olika ämnesområdena

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning.

Gymnasiesärskola individuella programmet

Gymnasiesärskolans undervisning strävar mot en fördjupning av elevens förmågor, samt att väcka intresse för fritidsaktiviteter inför ett framtida vuxenliv med arbete, boende och fritid.

Individuella programmets ämnesområden är

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Individ och samhälle
 • Natur och Miljö
 • Språk och kommunikation.

Fritidshem

På skolan finns fritidshem för elever 6-13 år och tillsyn för ungdomar över 13 år. Det är er LSS-handläggare som beslutar om tillsyn.

Fritids/tillsyn kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt och ska väcka nyfikenhet och lust inför en aktiv fritid.

Fritidspedagogik – verksamhetens kärna

 • undervisningen ska syfta till att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda meningsfull fritid
 • verksamheten ska förena god omsorg och pedagogisk verksamhet och anpassas utifrån varje elevs behov och dagsform
 • planeringen ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter
 • elevernas delaktighet och inflytande är viktiga ledord vid planering av olika aktiviteter
 • eleverna ska få delta i sociala och meningsfulla sammanhang.

Betydelsefulla och viktiga inslag i verksamheten

 • lek
 • rörelse
 • kommunikation
 • estetiska processer
 • samlärande
 • situationsstyrt lärande
 • grupporienterat.

Köket

Att vi har ett eget kök är något vi är väldigt stolta över. Eleverna kan njuta av dofter från köket hela förmiddagen och är även välkomna ut att provsmaka.

Allergier

Om det är något ert barn inte tål är det bara att lämna in ett intyg från läkare eller dietist så anpassar vi maten.

Frukost och mellanmål

Frukost serveras 07:30 och mellanmål efter 14:30, mellanmålet är individanpassat.
Nylagad, hemlagad och näringsrik mat hamnar på våra elevers tallrikar cirka 11:30 varje dag. De äter tillsammans med personalen i sina klassrum. Där får varje elev sin mat anpassad efter sitt eget behov.

Vi serverar en ekologisk lunch i veckan. Vi har just nu runt 60 % inköp av ekologiska varor.