Om skolan

Rönnbäcksskolan erbjuder anpassad grundskola med inriktning träningsskola samt anpassad gymnasieskolans individuella program. Vi har samma nationella läroplaner som grundskolan, gymnasieskolan och fritidshemmet men med egna kursplaner. Eleverna läser enligt kursplanerna för ämnesområden.

Skolan har en anpassad miljö för dig som behöver en strukturerad och tydliggörande pedagogik. Vi erbjuder en lugn miljö med små grupper och stort vuxenstöd.

Hos oss utvecklar eleverna kompetenser för det vuxna livet. Det livslånga lärandet innebär att vi ser eleven hela vägen från anpassad grundskola – fritids/tillsyn – anpassad gymnasieskola – vidare till det vuxna livet. Syftet med undervisningen på vår skola är att varje elev utifrån sina förutsättningar och tidigare erfarenheter ska få möjlighet att upptäcka och utforska omvärlden. Undervisningen inom de olika ämnesområdena syftar till att stärka elevernas självkänsla och öka tilltron till den egna förmågan.

Anpassad grundskola inriktning träningsskola

Den anpassade grundskolans inriktning träningsskola ger eleven förutsättningar att upptäcka och utveckla förmågor för att hantera sin tillvaro inom de olika ämnesområdena

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning.

Anpassad gymnasieskola, individuella programmet

Undervisningen i anpassad gymnasieskola strävar mot en fördjupning av elevens förmågor, samt att väcka intresse för fritidsaktiviteter inför ett framtida vuxenliv med arbete, boende och fritid.

Individuella programmets ämnesområden är

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Individ och samhälle
 • Natur och Miljö
 • Språk och kommunikation.

Fritidshem

På skolan finns fritidshem för elever 6-13 år och tillsyn för ungdomar över 13 år. Det är er LSS-handläggare som beslutar om tillsyn.

Fritids/tillsyn kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt och ska väcka nyfikenhet och lust inför en aktiv fritid.

Fritidspedagogik – verksamhetens kärna

 • undervisningen ska syfta till att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda meningsfull fritid
 • verksamheten ska förena god omsorg och pedagogisk verksamhet och anpassas utifrån varje elevs behov och dagsform
 • planeringen ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter
 • elevernas delaktighet och inflytande är viktiga ledord vid planering av olika aktiviteter
 • eleverna ska få delta i sociala och meningsfulla sammanhang.

Betydelsefulla och viktiga inslag i verksamheten

 • lek
 • rörelse
 • kommunikation
 • estetiska processer
 • samlärande
 • situationsstyrt lärande
 • grupporienterat.