Förskolan

Förskolan blir egen skolform

Från 1 juli blir förskolan en egen skolform. Förskolans pedagogiska uppdrag ska stärkas och förskolan ska förbereda barnen för fortsatt utbildning. Detta innebär t.ex. att förskolans verksamhet kommer att omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Undervisningen kan göras av förskollärare men det kan också finnas annan personal på förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

Förskolechef blir den befattning som har lednings- och samordningsansvar för förskolan och det pedagogiska arbetet där.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser behövs ibland när två system under en period överlappar varandra. De anger vad som gäller t.ex. för de elever som redan påbörjat en utbildning. För förskolan finns inga övergångsbestämmelser utan ändringarna i den nya läroplanen gäller från 1 juli 2011.